CA 14ers-Mt.Russell
  : admin : 1054 : 4/30/2013

4/26~28/2013

참가대원 : LA 설암산악회 허훈도 
                   LA 한울산악회 양회석, 송원주
                   LA 한미산악회 이찬호
                   재미한인산악회 이정호
                   한국 피톤클럽 이현용
brucelee
5/14/2013
이찬호씨!!!
축하 합니다.
다음에는 나도 데려가줘잉~~~~~